Vem ansvarar för gravplatsen?

När en person avlidit ska de anhöriga komma överens om en eller flera personer som får i uppgift sköta om gravplatsen så att den inte förfaller. Den eller de personer som utses kallas för gravrättsinnehavare. En välskött gravplats betyder mycket för dem som besöker den för att minnas och kanske sörja den avlidne. Det handlar också om att gravplatsen ska passa in i sin miljö, bland andra gravplatser.

När ska en gravrättsinnehavare utses?

Dödsboet har sex månader på sig att utse en eller flera gravrättsinnehavare. Det är delägarna i dödsboet som har ansvaret för utnämningen och alla ska godkänna beslutet. Om ingen i dödsboet vill ta på sig uppgiften att vara gravrättsinnehavare ska detta meddelas.

Vilka skyldigheter har den som ansvarar för gravplatsen?

Att sköta en gravplats handlar om att besöka den med någorlunda jämna mellanrum och ta hand om de växter och prydnader som finns på själva gravplatsen. Perenner behöver beskäras och gräs kan behövas klippas. Även gravstenen ska hållas ren. Gravrätten kan förverkas om dessa förpliktelser inte uppfylls. Den vanligaste anledningen till indragen gravrätt är att gravplatsen inte underhålls ordentligt och blivit övervuxen, samtidigt som texten på gravstenen inte längre kan tydas.

Den som ansvarar för gravplatsen har följande skyldigheter:

Vad gör man om man inte längre kan ta hand om gravplatsen?

Om den som ansvarar för gravplatsen inte längre kan eller vill fullfölja sina förpliktelser så kan gravrätten överlåtas till någon annan. Gravrätten kan också överlåtas till en annan person om gravrättsinnehavaren dör, detta sker inte automatiskt utan kontakt måste tas med den som sköter begravningsverksamheten vid den aktuella gravplatsen. Flera av de arbetsmoment som en gravrättsinnehavare ansvarar för kan också, mot en avgift, övertas av kyrkogårdsförvaltningen. Då har man sina rättigheter som gravrättsinnehavare men behöver inte tänka på det löpande underhållet av gravplatsen.

Vilka rättigheter har den som ansvarar för gravplatsen?

Att ansvara för en gravplats innebär inte bara skyldigheter och ansvar för gravplatsens skötsel. Det innebär också att den eller de som äger gravrätten har ett antal rättigheter:

Så fungerar den svenska gravrätten

Den som har varit folkbokförd i Sverige har rätt till en kostnadsfri gravplats i 25 år. I första hand på den ort där den avlidne var skriven vid tidpunkten för sin död. Det föreligger inga hinder mot gravsättning på annan plats, i vissa fall är dock någon form av anknytning ett krav. Gravrätten förlängs automatiskt med ytterligare 25 år om en ny gravsättning sker på gravplatsen. Gravrätten kan också förlängas mot en avgift efter det att 25 år passerat, under förutsättning att gravplatsen är väl omhändertagen.